Konkurs Na Inscenizację Słowno Muzyczną ...

Biblioteka
Termin: 2017-05-08 09:00 - 2017-05-11 10:00

konkurs na inscenizacje

Regulamin:

REGULAMIN  KONKURSU  NA INSCENIZACJĘ  SŁOWNO-MUZYCZNĄ

DO TWÓRCZOŚCI Ewy Chotomskiej

Z okazji XIII BIESIADY CZYTELNICZEJ

ORGANIZATOR    Centrum Kultury – Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

48-340 Głuchołazy, ul. Bohaterów Warszawy 7, Tel. 774391698

Cele

  • Inspirowanie i promowanie twórczości  Ewy Chotomskiej

  • Podnoszenie kultury żywego słowa

  • Rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci

  • Promowanie twórczości artystycznej dzieci.

Adresaci:

Konkurs  adresowany jest do dzieci  w wieku przedszkolnym i szkolnym klasy 1-3, w tym do placówek oświatowych:  przedszkolnych oraz szkół podstawowych  gminy Głuchołazy.

Inscenizacja słowno- muzyczna będzie oceniana w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Dzieci przedszkolne

  • Klasy 1-3 ze szkoły podstawowej

Konkurs odbędzie się 11 maja 2017 we czwartek o godz. 10.00. w sali widowiskowej Domu Kultury ul. Boh. Warszawy 7.  Na zgłoszenia czekamy do 8 maja 2017.

KONKURS:    INSCENIZACJA  SŁOWNO – MUZYCZNA

1. Placówka przygotowuje tylko jeden program, którego czas trwania nie może przekroczyć

15 minut (z montażem i demontażem)

2. W programie należy zaprezentować utwory tylko Ewy Chotomskiej. Nie dopuszcza się

możliwości wykorzystania tekstów innych autorów.

3. Programy nie mogą składać się jedynie z prezentacji wokalno - instrumentalnych (muszą być

połączeniem muzyki i słowa mówionego, co sugeruje nazwa kategorii).

4. Dopuszcza się użycie rekwizytów.

5. Kartę zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6. Do zgłoszenia należy dołączyć 2 egzemplarze scenariusza a także informację dotyczącą

warunków technicznych.

7. Organizatorzy nie zapewniają możliwości przeprowadzenia prób, zamiarem Organizatora jest zapewnienie wszystkim uczestnikom równych szans podczas konkursu.

8. Uczestnik i jego prawny opiekun, przesyłając podpisaną kartę zgłoszeń, wyrażają zgodę na

wykorzystanie przekazanych danych osobowych w celu organizacji i promocji całego

przedsięwzięcia a także na opublikowanie wizerunku i materiałów autorskich.

Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:

Interpretację utworów

Ogólny wyraz artystyczny

 

NAGRODY

Nagrodą główną w każdej kategorii będzie spotkanie autorskie z Panią Ewą Chotomską podczas XIII Biesiady Czytelniczej w dniach 16-17.05.2017. Jury powołane przez Organizatora dokona oceny inscenizacji oraz przyzna nagrody  i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Dodatkowych informacji udziela Alicja Płowaś-Stadnik kierownik biblioteki tel.77 4391698

 

 

Terminy


  • Od 2017-05-08 09:00 do 2017-05-11 10:00